پولادگر نایب رییس اتحادیه تکواندوی آسیا باقی ماند - برگزیده ها