پلمب "۱۰ هزار واحد صنفی متخلف" در کمتر از یک ماه - برگزیده ها