پشت‌پای پیش‌مرگ تیمور به خاندان قاجار - برگزیده ها