پسر ترامپ زلنسکی را "ملکه رفاه ناسپاس" خواند - برگزیده ها