پرونده بدهی پرسپولیس به شهر خودرو بسته شد - برگزیده ها