پروتکل‌های کرونا در ورزش، پابرجا است/ اعمال قانون برای متخلفان - برگزیده ها