پرستاران برای مراقبت از مردم به آتش کرونا زدند - برگزیده ها