پرداخت کمک هزینه جبران خسارت بلایای طبیعی به مددجویان آسیب دیده - برگزیده ها