پخش مسابقات ناشنوایان قهرمانی جهان با رابط - برگزیده ها