پایین آمدن سن سارقان اتفاق بسیار نگران‌کننده است - برگزیده ها