پایان دور اول نشست کمیته تحقیق مشترک ترور شهید سلیمانی در بغداد - برگزیده ها