پاکسلووید همچنان بهترین دارو برای مقابله با سویه اومیکرون - برگزیده ها