پاشایی: قول دادید قیمت دارو افزایش پیدا نکند - برگزیده ها