پاسخ وزارت بهداشت به مخالفان واکسن/دستورالعمل دوز سوم صادر شد - برگزیده ها