پاریس خواستار تمدید خروج افراد از افغانستان شد - برگزیده ها