پارلمان لبنان برای دهمین بار در انتخاب رئیس جمهور ناکام ماند - برگزیده ها