پاتک پلیس به ضایعاتی‌های خریدار اموال مسروقه در جنوب تهران - برگزیده ها