ویلموتس و اسکوچیچ را مدیریت قبلی آورد؛ یکی ناموفق و یکی موفق! - برگزیده ها