ویدئوی دبل سیو سیاووشی در بازی با لهستان - برگزیده ها