وقوع 2 انفجار در یک پایگاه غیرقانونی آمریکا در شرق سوریه - برگزیده ها