وضعیت مصرف برق در ۲ هزار نقطه کشور پایش می شود - برگزیده ها