وزیر کار از فاصله‌ی وزارتخانه متبوعش با وضعیت مطلوب مطلع شد - برگزیده ها