وزیر ورزش و جوانان: سند جامع تحول ورزش کشور تدوین شده است - برگزیده ها