وزیر خارجه پاکستان: با ایران درباره لزوم تحقق صلح و ثبات در افغانستان همسو هستیم - برگزیده ها