وزیر بهداشت: قیمت دارو نسبت به سال گذشته تغییر نخواهد کرد - برگزیده ها