وزنه‌برداری نوجوانان ایران همچنان بدون مدال جهانی/ حسین زاده ششم شد - برگزیده ها