وزارت خارجه: زائران صرفا از طریق هوایی و با روادید به‌عراق عزیمت کنند - برگزیده ها