ورود ۲۰۰ واگن ساخت داخل به ناوگان حمل ترکیبی کشتیرانی ایران - برگزیده ها