ورود مدیریت بحران تهران به بحران آب در همدان/ تامین آب بیمارستان‌ها و شهروندان - برگزیده ها