ورود «اومیکرون» به ایران قطعی است/ارسال نمونه ها به ۲ آزمایشگاه - برگزیده ها