ورمزیار: اسکوچیچ پیش زمینه ذهنی نداشته باشد - برگزیده ها