ورزشکار کشتی پهلوانی با امتیاز قضایی آزاد شد - برگزیده ها