وجود ۱۳۰ ایستگاه لرزه‌نگاری در کشور، نیاز کشور ۱۴۰۰ ایستگاه - برگزیده ها