وجود تب دنگی در سواحل جنوبی کشور تکذیب شد - برگزیده ها