واگذاری یک کمپ و دو سالن به فدراسیون کشتی - برگزیده ها