واکنش سعیدی به وضعیت آرای اعضای المپیکی مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک - برگزیده ها