واکنش رسانه لهستانی به بازی لهستان مقابل آمریکا - برگزیده ها