واکنش بانوی کماندار به حذف از تیم ملی و دعوت به کمیته انضباطی - برگزیده ها