واکسیناسیون در تهران از مرز ۴ میلیون دوز عبور کرد - برگزیده ها