واکسن های تزریق شده به ۱۲۵ میلیون و ۲۶۲ هزار دوز رسید - برگزیده ها