هیات اقتصادی جمهوری آذربایجان به ایران سفر می کند - برگزیده ها