هویت محوری برنامه مهم ما در دوره جدید خواهد بود - برگزیده ها