هواپیمای حامل بزرگترین محموله واکسن روسی وارد فرودگاه امام شد - برگزیده ها