هنوز به قله موج هفتم نرسیدیم/ دو راه بیشتر نداریم - برگزیده ها