هنرمندی که آتش به اختیار است/ تجلیل از سازندگان «شب دهم» - برگزیده ها