همکاری اصناف و سازمان مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی - برگزیده ها