همه ظرفیت‌ها برای بازگشت طبیعت به چرخه تولید فعال می‌شود - برگزیده ها