همدان، میزبان اردونشینان تیم ملی هاکی روی چمن - برگزیده ها