هفدهمی دختر وزنه‌بردار ایران در اولین تجربه بین المللی - برگزیده ها