هشدار یک استاد بزرگ درباره شرایط شطرنج‌بازان کشور - برگزیده ها